Nieuwsbrieven BSO de Muzikant

 - Nieuwsbrief no 2 september 2019  
 - Onverwacht inspectiebezoek GGD met als resultaat een prachtig rapport van het inspectiebezoek
 -  Het nieuwe schooljaar 2019/2020 is de BSO verhuisd naar het 3e kleuterlokaal.
    We gaan het 3e kleuterlokaal delen met peutergroep de Sterrekinderen.
 -  Op dit moment zijn we met alle partijen: School en Spelenderwijs, aan het inventariseren hoe we Voorschoolse Opvang voor het nieuwe             schooljaar kunnen realiseren.
     Vanaf 12 augustus zijn de bso juffies terug van vakantie en is opvang weer mogelijk. 
 -  Voor het schooljaar 2019/2020 is er weer ruimte vrij voor stagiaire's SPW  niveau 2-3 en 4. 
 
Nieuwsbrieven

- 28 januari 2014 heeft er een reguliere inspectie plaatsgevonden van de GGD ZHZ.


JEUGDTEAMS HOEKSCHE WAARD
Vanaf 1 januari 2015 starten er drie jeugdteams in de Hoeksche Waard. Het team geeft informatie, advies en beantwoordt vragen van jongeren en opvoeders over het opvoeden en opgroeien. Sommige situaties vragen meer tijd om opgelost te worden. Het uitgangspunt is altijd dat de jongere of het gezin de regie over het eigen leven weer terug krijgt.

U kunt op verschillende manieren in contact komen met het jeugdteam:
tel: 088 123 9925DE GESCHILLENCOMMISSIE
tel: 070 3105 310
Postbus 90600
2509 LP  Den Haag
De Geschillencommissie Kinderopvang behandelt klachten van consumenten tegen ondernemers in de kinderopvang over dagopvang (kinderen van 0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-12 jaar) in kindercentra.

Per 1 januari 2016 is de BSO aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waaraan tevens verbonden is het Klachtenloket Kinderopvang. Het Zckk / Zckk-OC komt hiermee per 31 december 2015 te vervallen.

Per 1 januari 2016 gaat de Geschillencommissie Kinderopvang door als de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Dan kunnen consumenten en oudercommissies ook klachten indienen tegen gastouderbureaus en peuterspeelzalen. Op dit moment is de commissie bezig daarvoor alles gereed te maken.

Mocht uw klacht geen spoed hebben of een verkorte procedure betreffen, dan verzoekt het secretariaat van de commissie u deze na 01/01/2016 in te dienen bij de nieuwe commissie.

Let wel op de van toepassing zijnde termijnen en voorwaarden. Die kunnen verlopen of afwijken. Deze staan vermeld in de algemene voorwaarden van de ondernemer en het reglement van de Geschillencommissie Kinderopvang.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Kinderopvang?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:
- uitvoering van de overeenkomst
- verandering van de overeenkomst
- opzegging van de overeenkomst en de kosten daarvan
- annulering van de overeenkomst en de kosten daarvan
- kwaliteit van de opvang
- kosten van de opvang
- opvangtijden

Meer informatie
- de brochure 'Hoe werkt de Geschillencommissie Kinderopvang?'. Hierin vindt u ook informatie over de kosten van 
  het behandelen van uw klacht.
- de brochure over de verkorte procedure bij de Geschillencommissie Kinderopvang.
- het reglement van de Geschillencommissie Kinderopvang.
- de procedure van de Geschillencommissie.

Uw klacht indienen
Wanneer u uw klacht digitaal bij ons wilt indienen, dan kunnen wij deze snel behandelen. Klik hiervoor op deze link. Kunt u uw klacht niet digitaal indienen, dan kan dat ook schriftelijk. Download hier het formulier en stuur dit per post naar ons toe.
 
Hier kunt u ons certificaat van de Geschillencommissie 2017 bekijken.
Hier kunt u ons certificaat van de Geschillencommissie 2018 bekijken.